دوشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۲۵

تصاویر پنج ماه جنگ در اوکراین

تصاویری از پنج ماه نبرد در اوکراین پس از تهاجم همه جانبه روسیه از طریق زمین، هوا و دریا، که بزرگترین حمله یک کشور علیه کشور دیگر در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است.
جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین

 

جنگ در اوکراین
جنگ در اوکراین