شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۰

اعتراض کارگران خدماتی بندر امام به روز نهم کشید/ بازگشت به بندر امام حق مسلم ماست

اعتراض کارگران خدماتی بندر امام به روز نهم کشید/  بازگشت به بندر امام حق مسلم ماست
در حالی که به مانند اولین روزهای آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت هفت تپه، سکوت مسئولین بر خشم کارگران معترض افزوده، سریال اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی بندر امام به نهمین روز خود رسیده است.

به گزارش تیتربرتر؛ صبح امروز به مانند روزهای گذشته، بالغ بر 300 تن از کارگران معترض شرکت پتروشیمی بندر امام در اعتراض به وضعیت خود با حضور در محل این شرکت دست به اعتصاب زدند.  

عمده محل اعتراض مطرح شده از سوی کارگران، قرار گرفتن وضعیتشان زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر و خروج وضعیت از پتروشیمی بندر امام بوده که خواستار بازگشت به تحت نظر شرکت مادر، یعنی پتروشیمی بندر امام هستند.  

براساس قانون پتروشیمی و هلدینگ، تنها نیروهای رسمی و قرار دادی میتوانند به شرکت دیگری بروند. این در حالی است که این انتقال برای نیروهای پیمانکار باید با رضایت خودشان صورت بگیرد. بر همین مبنا، کارگران معترض که عمدتا، بیش از 10 تا 15 سال در شرکت پتروشیمی بندر امام سابقه فعالیت دارند با هرگونه انتقال مخالفت کرده و هر تصمیمی در این خصوص از سوی مسئولین را غیرکارشناسی میدانند.  

گفتنی است که کارگران اعلام کردهاند که در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه و تا عدم تحقق این مطالبه قانونی و صنفی از اعتراض و اعتصابات کارگری خود دست برنخواهند داشت.